Desenvolupament sostenible

Desenvolupament sostenible
Una parella de roquerols han fet niu al Monestir de Vallbona

dijous, 21 de maig de 2015

“Rehabilita Manresa” la prioritat per al dia després de les eleccions

L’equip de govern resultant de les eleccions haurà de continuar la tramitació del POUM i començar l’execució de les seves propostes. Un POUM que ha fet una feina de diagnosi eficient i que ha deixat clar que, en l’escenari demogràfic mitjà, si la ciutat es compromet a reduir el percentatge de pisos buits del 21% actual al 17%, el 2030 tan sols faria falta construir pocs centenars d’habitatges i que “considera que caldrà concentrar les polítiques d’habitatge en la mobilització del parc d’habitatges vacants, això és en la rehabilitació i millora del parc existent”.

Quant a la rehabilitació dels habitatges es diu que “pràcticament el 10% dels habitatges de Manresa es considera que té un estat deficient” i es rebla el clau quan s’afirma que “s’estimen en 586 el nombre d’habitatges ruïnosos o amb condicions d’habitabilitat des de no aptes a no apropiades”.

El POUM en la seva memòria social d’habitatge posa damunt la taula que 2000 famílies manresanes tenen problemes greus per pagar el lloguer o la hipoteca i que els habitatges de protecció oficial, destinats a la venda o el lloguer no són la solució per aquestes famílies donat que la gran majoria dels demandants tenen ingressos inferiors als 1000€ emnsuals. Malgrat aquesta clara diagnosi, les concrecions, llevat de les normatives, es deixen per al futur pla d’habitatge que caldrà redactar de nou.

El mateix document urbanístic aprovat conté una memòria econòmica en la qual es concreten les previsions d’inversions amb càrrec exclusivament a les arques municipals, un cop l’ajuntament pugui tornar a endeutar-se, per al primer sexeni de vigència del pla urbanístic en propostes de vialitat, espais lliures, equipaments  o camins, per un total de 15.046.776€.

Una part dels nous ingressos que l’ajuntament espera recaptar corresponen al 10% de l’aprofitament dels polígons d’actuació urbanística i plans de millora urbana que en un nombre prudent (19 sobre 115) es preveu que es duguin a terme també en el primer sexeni. Aquests plans comportaran aprofitaments privats en forma de construcció o ampliació d’habitatges i locals.

La proposta que segueix, “Rehabilita Manresa” (detallada en el quadre adjunt) podria ser el nucli del nou Pla d’habitatge per canviar les prioritats d’inversió. El primer objectiu rehabilitar el 80% dels pisos declarats inhabitables que necessiten una àmplia remodelació amb un cost que situem entorn dels 10.000€/habitatge (l’Agència d’Habitatge considera que el 2011 el cost mig de les rehabilitacions va ser entorn de 6.000€). Considerem una subvenció pública del 50% donat l’elevat interès social d’aquestes actuacions en un barri degradat com el barri antic i amb propietaris sovint insolvents per executar-les. En segon lloc entrarien en el pla de rehabilitació el 50% de la resta dels habitatges que el POUM ha detectat que cal rehabilitar. Aquí mantenim la subvenció al 35% que és el que actualment concedeix (quan no es retallen les partides) l’Agència d’Habitatge. El cost de les ajudes públiques d’aquest pla és de 5.352.263€.

Segons l’Informe “Rehabilitaciód’edificis, un motor per recuperar l’activitat en un sector en crisi profunda[1] publicat per PIMEC el desembre de 2014, una inversió pública entorn de 5 Milions d’euros en rehabilitació comportaria una inversió total de 13 Milions i una generació de 200 llocs de treball. L’Informe de PIMEC mostra com els estalvis en ajudes públiques a les persones ocupades, les cotitzacions i impostos generats superen en còmput global el total subvencions que incentiven el pla. Unes ajudes que, ni que fossin aportades íntegrament a càrrec dels pressupostos de l’ajuntament, estarien plenament justificades amb una prioritat molt més elevada que cap de les actuacions programades a la memòria d’inversions municipals del sexeni que preveu el POUM.

Rehabilitació habitatges Manresa
Habitatges
Cost/habit
Inversió
Subvenció
80% dels Habitatges ruïnosos 50% subvenció
478
10.000 €
4.776.000 €
2.388.000 €
50% de resta habitatges deficients (3.769) 35% subvenció
1.646
5.000 €
8.228.500 €
2.879.975 €
Total inversió pública


13.004.500 €
5.267.975 €

 Llocs de treball


 Estalvis per administració
Llocs de treball creats a 38/1 M€ Segons informe PIMEC
200Estalvis per l'administració (informe PIMEC): cotitzacions SS i impostos, ajudes estalviades (1,016€/ 1€ subvencionat)5.352.263 €

“Rehabilita Manresa”, per tal de completar la seva dimensió social, hauria de poder seleccionar i formar a les persones ocupades en la rehabilitació de cases que podrien ser allotjades pels propietaris compromesos a cobrar un lloguer social a canvi de les ajudes públiques rebudes.

Iniciatives com la de “masoveria urbana” de Càritas són d’agrair, però no han de servir d’excusa perquè el futur equip de govern deixi d’emprendre decididament un pla de rehabilitació necessari i rendible socialment i econòmica, tant si l’impulsa sol o com si ho fa amb altres instàncies de govern. Un pla que la ciutat i el seu pla urbanístic demanden a crits per sortir de la ruïna física i econòmica.

Quant al finançament, es pot comptar amb els bancs, que mantenen 758 pisos buits per especular, no paguen els impostos, ni a les comunitats de propietaris, ni compleixen el deure de conservació pel qual l’administració els podria imposar sancions (a més de les multes que el consistori actual sembla decidit a seguir tramitant). Aquests bancs que cobren els 11 M€ en deute (el 2015) que paguem amb els nostres impostos i que reben diner a un interès molt baix del Banc Europeu, poden finançar sense interessos, un pla que pot ajudar-los a expiar part dels seus pecats.

[1] L’informe PIMEC contempla una subvenció del 50% del cost de la rehabilitació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada